Podmínky užití „Kreditů Damejidlo.cz“


(dále jen „Podmínky“)

společnosti damejidlo.cz s.r.o., IČ: 24254398, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166961 (dále jen „Damejidlo.cz“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Každý Zákazník a/nebo Uživatel (dále jen „Zákazník“) má možnost, za předem stanovených podmínek jednotlivých marketingových akcích zveřejněných na Portálu Damejidlo.cz, sociální síti Facebook či jiných marketingových kanálech Damejidlo.cz, prostřednictvím Portálu Damejidlo.cz získat od Damejidlo.cz kredity na svůj zákaznický věrnostní účet. Kredity může následně využít výlučně k úhradě za služby Damejidlo.cz objednané prostřednictvím Portálu Damejidlo.cz, a to za podmínek a způsoby, které mohou být omezeny podmínkami konkrétní marketingové akce, a které jsou uvedeny na Portálu Damejidlo.cz.
 2. Kredity jsou virtuální body, na základě kterých je Zákazník oprávněn získat za zde uvedených podmínek platností každého jednotlivého kreditu časově omezenou slevu na jím vybranou objednávku prostřednictvím Portálu Damejidlo.cz (dále jen „Kredit“). Jeden (1) Kredit představuje právo na získání slevy ve výši 1,- Kč. Získané Kredity je možné sčítat, a získat tak slevu na využití služeb Damejidlo.cz ve výši až 100% z původní ceny.
 3. Užití každého Kreditu se řídí těmito Podmínkami a případně dalšími podmínkami, omezením a/nebo pravidly zveřejněnými na Portálu Damejidlo.cz. Zákazník může využít Kredity pouze prostřednictvím Portálu Damejidlo.cz a jeho služeb. Kredity není možné využít k úhradě zboží a/nebo služeb a/nebo k získání slevy u třetích osob.
 4. . Pokud bude mít Zákazník zájem využít Kredity na uhrazení objednávky zboží a/nebo služeb Damejidlo.cz prostřednictvím Portálu Damejidlo.cz, je třeba, aby zvolil možnost platby kartou a zároveň zaškrtl příslušný „checkbox“ k použití svých Kredit
 5. Kredity se připisují na věrnostní účet Damejidlo.cz, který každý Zákazník může najít po přihlášení do svého účtu na Portálu Damejidlo.cz a ve kterém každý Zákazník může vidět svůj aktuální stav kreditů, historii připsání a použití Kreditů a dobu, po kterou Zákazník může připsané Kredity využít (dále jen „Věrnostní účet Damejidlo.cz“).
 6. Zákazník může Kredity získat jako dobrovolný dárek od Damejidlo.cz, za využití služeb Damejidlo.cz, a to dle podmínek stanovených Damejidlo.cz, které si Damejidlo.cz opravňuje kdykoli jednostranně měnit, zejména za podmínek jednotlivých marketingových akcí. přičemž Damejidlo.cz si dále vyhrazuje právo jakoukoli marketingovou akci ukončit.
 7. V případech uvedených v čl. 1.6.1 nevzniká Zákazníkům automaticky nárok na připsání Kreditů. Kredity budou Zákazníkům připsány za využití a služeb a za podmínek, které Damejidlo.cz zveřejní na Portálu Damejidlo.cz.
 8. V případech uvedených v čl. 1.6.2 budou Kredity Zákazníkům připsány bezprostředně po uhrazení hodnoty zakoupených Kreditů.
 9. Kredity, které budou Zákazníkovi připsány na Věrnostní účet Damejidlo.cz dle čl. 1.6.1 lze využít po předem stanovenou časově omezenou dobu platnosti příslušných Kreditů. Doba platnosti připsaných Kreditů bude zobrazena ve Věrnostním účtu Damejidlo.cz. Pokud zákazník Kredity ve stanovené době nevyužije, propadají takové Kredity a odečtou se z Věrnostního účtu Damejidlo.cz bez nároku na jakoukoli náhradu.
 10. Kredity, které budou Zákazníkovi připsány na Věrnostní účet Damjidlo.cz dle čl. 1.6.2 lze využít až do doby jejich úplného vyčerpání Zákazníkem.
 11. V případě využívání služeb Damejidlo.cz za účelem navyšování a/nebo získávání více Kreditů, jiného zneužití systému přidělování Kreditů a/nebo využívání služeb Damejidlo.cz v rozporu s dobrými mravy, si Damejidlo.cz vyhrazuje právo na zrušení a/nebo nepřiznání takových Kreditů. Toto ustanovení se neuplatní v případě připsání Kreditů dle čl. 1.6.2.
 12. Kredit nelze nikdy převádět na peníze či vyměnit za jakoukoli jinou protihodnotu, než stanovují tyto Podmínky. Kredity není možné převádět mezi jednotlivými Věrnostními účty Damejidlo.cz Zákazníků, ani je nelze darovat dalšímu Uživateli či jiné osobě s výjimkou způsobu uvedeného v čl. 1.6.2 Podmínek, ledaže by konkrétní platné a účinné podmínky některé marketingové kampaně stanovily jinak. Kredit zaniká spolu s účtem Uživatele. Kredit rovněž zaniká po uplynutí doby stanovené Damejidlo.cz v jednotlivých marketingových akcích.
 13. V případě, že Zákazník poruší tyto Podmínky a/nebo [jiné podmínky Portálu Damejidlo.cz] ze strany Zákazníka, je Damejidlo.cz oprávněn zrušit dle svého uvážení veškeré Kredity Zákazníka nebo jejich část.