zpět na výpis restaurací

Podmínky užití

Podmínky užití obchodní společnosti damejidlo.cz s.r.o., IČO: 24254398 se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00, Praha 1 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166961 (dále jen „DameJidlo.cz“) pro přístup a užití webových stránek www.DameJidlo.cz (dále jen „Podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

 1. DameJidlo.cz provozuje a spravuje portál agregace rozvozů jídel na internetové stránce damejidlo.cz (dále jen „Portál DameJidlo.cz“). DameJidlo.cz pronajímá Portál DameJidlo.cz a související služby jiným podnikatelům (dále jen „Zájemce“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Portálu DameJidlo.cz uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží Zájemce (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál DameJidlo.cz (dále jen „Uživatel“) při vstupu na Portál DameJidlo.cz, a dalším používání Portálu DameJidlo.cz, jakož i další související právní vztahy.
 3. Uživatel vstupem na Portál DameJidlo.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. DameJidlo.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. DameJidlo.cz informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek na Portálu DameJidlo.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu DameJidlo.cz.

II. Použití Portálu DameJidlo.cz

 1. Přístup a používání Portálu DameJidlo.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu DameJidlo.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 2. DameJidlo.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Zájemcem. DameJidlo.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
 3. DameJidlo.cz pronajímá Portál DameJidlo.cz Zájemcům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zájemci na Portálu DameJidlo.cz. DameJidlo.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu DameJidlo.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Zájemce prostřednictvím Portálu DameJidlo.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na portálu DameJidlo.cz jsou ceny za nákup voucheru. DameJidlo.cz neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu DameJidlo.cz.
 4. DameJidlo.cz nezaručuje nepřerušený přístup na Portál DameJidlo.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu DameJidlo.cz. DameJidlo.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu DameJidlo.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu DameJidlo.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu DameJidlo.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu DameJidlo.cz může dojít k opuštění Portálu DameJidlo.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 6. DameJidlo.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál DameJidlo.cz.
 7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu DameJidlo.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu DameJidlo.cz třetím osobám.

III. Ochrana osobních údajů

 1. DameJidlo.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Zájemcem. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a Uživatelů, kteří uzavírají prostřednictvím Portálu DameJidlo.cz Zprostředkovanou smlouvu.
 2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
 4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů DameJidlo.cz, a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat DameJidlo.cz o změně ve svých Osobních údajích.
 6. Zpracováním Osobních údajů může DameJidlo.cz, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu DameJidlo.cz.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k DameJidlo.cz odvolat písemným oznámením doručeným na adresu DameJidlo.cz.
 9. V případě, že by se Uživatel domníval, že DameJidlo.cz nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat DameJidlo.cz o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu DameJidlo.cz povinen tuto informaci předat. DameJidlo.cz má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami DameJidlo.cz a Zájemců na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení DameJidlo.cz na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

IV. Autorská práva

 1. DameJidlo.cz je vlastníkem Portálu DameJidlo.cz.
 2. Portál DameJidlo.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. DameJidlo.cz vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu DameJidlo.cz.
 3. Obsah Portálu DameJidlo.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil DameJidlo.cz předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel vůči DameJidlo.cz prohlašuje a zaručuje, že:

  a. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

  b. veškeré údaje, které poskytuje společnosti DameJidlo.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

  c. se před zahájením užívání Portálu DameJidlo.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

  d. bude používat portál DameJidlo.cz, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má DameJidlo.cz právo tyto účty zablokovat a smazat.

 2. Uživatel je povinen při užívání Portálu DameJidlo.cz dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva DameJidlo.cz i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

  a. užívat Portál DameJidlo.cz v rozporu s těmito Podmínkami,

  b. komerčně užívat kterékoli části Portálu DameJidlo.cz způsobem způsobilým poškodit DameJidlo.cz a/nebo Zájemce,

  c. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,

  d. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu DameJidlo.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu DameJidlo.cz,

  e. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu DameJidlo.cz. Portál DameJidlo.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo DameJidlo.cz a který je v souladu s jeho určením.

 3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

  a. nebude používat Portál DameJidlo.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,

  b. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu DameJidlo.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

VI. Sladká tečka na závěr

Sladká tečka na závěr je marketingová akce umožňující zákazníkům získat výhru v podobě kreditů, které pak zákazník může následně využít výlučně k úhradě za služby Damejidlo.cz objednané prostřednictvím webového Portálu Damejidlo.cz (dále jen „Marketingová akce“). Pravidla a podmínky této Marketingové akce jsou následující:

 1. Každý zákazník registrovaný na Damejidlo.cz (dále jen „zákazník“), má možnost si po každé dokončené objednávce zvolit, zda se chce účastnit Marketingové akce.
 2. V případě, že se zákazník rozhodne Marketingové akce zúčastnit, bude mít možnost získat výhru volbou jednoho z vyobrazených dezertů. Vyobrazené dezerty představují hrací pole, kdy každý z dezertů v sobě skrývá buď výhru v podobě kreditů nebo cenu útěchy dle odst. 4. Zákazník může vždy zvolit právě jeden dezert z nabízených možností. Výběrem dezertu zákazník neodesílá objednávku a tento dezert nebude zákazníkovi doručen ani účtován.
 3. Získá-li zákazník výhru, zobrazí se po výběru jednoho z dezertů počet kreditů, které zákazník takto vyhrává.
 4. Pokud zákazník nevyhraje, kredity nezíská a bude mu jako tzv. cena útěchy zobrazen text obsahující zajímavosti ze světa jídla, gastronomie, či týkající se samotného internetového webu Damejidlo.cz. (zdroje zajímavostí z kategorie „víte, že“, lze nalézt na odkazu zde.
 5. V rámci Marketingové akce je možné získat výhru pouze jednou denně.
 6. Pravděpodobnost výhry každého jednotlivého zákazníka je vázána na počet jím dokončených objednávek a délku jeho registrace na Portálu Damejidlo.cz.
 7. Na účet zákazníka bude výhra v podobě kreditů připsána nejpozději 24 hodin od získání výhry v rámci Marketingové akce. Doba platnosti vyhraných kreditů bude uvedena v účtu zákazníka.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem DameJidlo.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu DameJidlo.cz realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 23. 5. 2011

V Praze dne 23. 5. 2011