Podmínky užití

Podmínky užití obchodní společnosti DameJidlo.cz s.r.o., IČO: 24254398 se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00, Praha 1 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166961 (dále jen „DameJidlo.cz“) pro přístup a užití webových stránek www.DameJidlo.cz (dále jen „Podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

 1. DameJidlo.cz provozuje a spravuje portál agregace rozvozů jídel na internetové stránce www.DameJidlo.cz (dále jen „Portál DameJidlo.cz“). DameJidlo.cz pronajímá Portál DameJidlo.cz a související služby jiným podnikatelům (dále jen „Zájemce“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Portálu DameJidlo.cz uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží Zájemce (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál DameJidlo.cz (dále jen „Uživatel“) při vstupu na Portál DameJidlo.cz, a dalším používání Portálu DameJidlo.cz, jakož i další související právní vztahy.
 3. Uživatel vstupem na Portál DameJidlo.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. DameJidlo.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. DameJidlo.cz informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek na Portálu DameJidlo.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu DameJidlo.cz.

II. Použití Portálu DameJidlo.cz

 1. Přístup a používání Portálu DameJidlo.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu DameJidlo.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 2. DameJidlo.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Zájemcem. DameJidlo.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
 3. DameJidlo.cz pronajímá Portál DameJidlo.cz Zájemcům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zájemci na Portálu DameJidlo.cz. DameJidlo.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu DameJidlo.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Zájemce prostřednictvím Portálu DameJidlo.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na portálu DameJidlo.cz jsou ceny za nákup voucheru. DameJidlo.cz neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu DameJidlo.cz.
 4. DameJidlo.cz nezaručuje nepřerušený přístup na Portál DameJidlo.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu DameJidlo.cz. DameJidlo.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu DameJidlo.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu DameJidlo.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu DameJidlo.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu DameJidlo.cz může dojít k opuštění Portálu DameJidlo.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 6. DameJidlo.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál DameJidlo.cz.
 7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu DameJidlo.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu DameJidlo.cz třetím osobám.

III. Platební metoda Twisto

 1. Pokud Uživatel zvolí jako formu úhrady za zboží a služby Zájemce platební metodu Twisto, uplatní se následující:
 2. Platební metoda Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto“), a spočívá v odložení platby Uživatele za nákup zboží či služeb u Zájemce, a to na základě postoupení jeho pohledávky společnosti Twisto na žádost Uživatele a její následné zaplacení společností Twisto Zájemci namísto Uživatele za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.
 3. V případě, že Uživatel využije platební metodu Twisto, je povinen provést platbu (tj. uhradit celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.
 4. Využitím platební metody Twisto Uživatel souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“. Uživatel výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Zájemce na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Zájemce uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“.

IV. Autorská práva

 1. DameJidlo.cz je vlastníkem Portálu DameJidlo.cz.
 2. Portál DameJidlo.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. DameJidlo.cz vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu DameJidlo.cz.
 3. Obsah Portálu DameJidlo.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil DameJidlo.cz předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel vůči DameJidlo.cz prohlašuje a zaručuje, že:

  a. je způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

  b. veškeré údaje, které poskytuje společnosti DameJidlo.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

  c. se před zahájením užívání Portálu DameJidlo.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

  d. bude používat portál DameJidlo.cz, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má DameJidlo.cz právo tyto účty zablokovat a smazat.

 2. Uživatel je povinen při užívání Portálu DameJidlo.cz dodržovat právní předpisy a dále je povinen vždy respektovat práva DameJidlo.cz i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

  a. užívat Portál DameJidlo.cz v rozporu s těmito Podmínkami,

  b. komerčně užívat kterékoli části Portálu DameJidlo.cz způsobem způsobilým poškodit DameJidlo.cz a/nebo Zájemce,

  c. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,

  d. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu DameJidlo.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu DameJidlo.cz,

  e. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu DameJidlo.cz. Portál DameJidlo.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo DameJidlo.cz a který je v souladu s jeho určením.

 3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

  a. nebude používat Portál DameJidlo.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,

  b. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu DameJidlo.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

VI. Sladká tečka na závěr

 1. Sladká tečka na závěr je marketingová akce umožňující Uživatelům získat výhru v podobě kreditů, které pak Uživatel může následně využít výlučně k úhradě za služby DameJidlo.cz objednané prostřednictvím webového Portálu DameJidlo.cz (dále jen „Marketingová akce“). Pravidla a podmínky této Marketingové akce jsou následující:
 2. Každý Uživatel registrovaný na DameJidlo.cz(dále jen „Registrovaný Uživatel“), má možnost si po každé dokončené objednávce zvolit, zda se chce účastnit Marketingové akce.
 3. V případě, že se Registrovaný Uživatel rozhodne Marketingové akce zúčastnit, bude mít možnost získat výhru volbou jednoho z vyobrazených dezertů. Vyobrazené dezerty představují hrací pole, kdy každý z dezertů v sobě skrývá buď výhru v podobě kreditů nebo cenu útěchy dle odst. 5. Registrovaný Uživatel může vždy zvolit právě jeden dezert z nabízených možností. Výběrem dezertu Registrovaný Uživatel neodesílá objednávku a tento dezert nebude Registrovaný Uživatel doručen ani účtován.
 4. Získá-li Registrovaný Uživatel výhru, zobrazí se po výběru jednoho z dezertů počet kreditů, které Registrovaný Uživatel takto vyhrává.
 5. Pokud Registrovaný Uživatel nevyhraje, kredity nezíská a bude mu jako tzv. cena útěchy zobrazen text obsahující zajímavosti ze světa jídla, gastronomie, či týkající se samotného internetového webu DameJidlo.cz. (zdroje zajímavostí z kategorie „víte, že“, lze nalézt na odkazu zde.
 6. V rámci Marketingové akce je možné získat výhru pouze jednou denně.
 7. Pravděpodobnost výhry každého jednotlivého Registrovaného Uživatele je vázána na počet jím dokončených objednávek a délku jeho registrace na Portálu DameJidlo.cz.
 8. Na účet Registrovaného Uživatele bude výhra v podobě kreditů připsána nejpozději za 24 hodin od získání výhry v rámci Marketingové akce. Doba platnosti vyhraných kreditů bude uvedena v účtu zákazníka.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá jídla, pokrmy, nápoje a/nebo zboží nabízená Zájemcem Zákazníkům prostřednictvím Portálu DameJidlo.cz mohou obsahovat alergeny. Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních jídlech, pokrmech, nápojích a/nebo jiném zboží, mohou Zákazníci kontaktovat zákaznickou podporu na emailové adrese zakaznici@damejidlo.cz nebo na chatu, který je k dispozici na našem webovém rozhraní. Zákaznická podpora poskytne informace o jejich přesném složení v příslušném pokrmu. Tyto informace jsou Zákazníkům k dispozici i v okamžiku doručení, a to u příslušného kurýra.
 2. Práva a povinnosti mezi Zájemcem a Uživatelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  Uživatel v postavení spotřebitele má právo u Zájemce uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou u Zájemce (obecně na adrese jeho provozovny, v níž je uplatnění práv z vadného plnění možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání Zájemce a/nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Zájemce na jeho profilu na Portále DameJidlo.cz) a/nebo prostřednictvím linky „Garance spokojenosti“ na tel. čísle +420 222 703 803 jejíž číslo je dostupné na adrese (URL) https://www.damejidlo.cz/stranka/podminky-uziti
 3. a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětem Zprostředkované smlouvy je koupě zuživatelného zboží (jídlo a nápoje), které podléhá rychlé zkáze.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 5. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem DameJidlo.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu DameJidlo.cz realizován.
 6. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 24. 5. 2018

V Praze dne 24. 5. 2018